2023

  • President

Annina Palvaila

president@esnjyvaskyla.org

  • Vice-Presidents

Mujtaba Choudhary

vp@esnjyvaskyla.org

  • Treasurer

Lauri Bolander

treasurer@esnjyvaskyla.org

  • Secretary

Barbara Lizicska

secretary@esnjyvaskyla.org

  • Communications Managers

Eetu Karjalainen

communication@esnjyvaskyla.org

partnerships@esnjyvaskyla.org

  • Web Project Administrator

Eetu Aalto

wpa@esnjyvaskyla.org   

  • Events Coordinators

Lauri Inki

Lauri Lahtinen

events@esnjyvaskyla.org

  • Trips Coordinator

Barbara Lizicska

trips@esnjyvaskyla.org